کیفیت در یک آسانسور تابع سه عامل زیر است:

  1. ساخت قطعات با کیفیت مناسب
  2. نصب تجهیزات با کیفیت مناسب
  3. کیفیت سرویس و نگهداری

میزان سهم هر یک از این عوامل را می توان بشرح زیر تقسیم بندی نمود:

  1. ساخت قطعات 25%
  2. نصب آسانسور 40%
  3. سرویس و نگهداری 35%

ارزش یک نصب صحیح:

به دلیل سهم زیاد بخش نصب قطعات 40% در یک آسانسور، نحوه غلط سرهم بندی قطعات می تواند بهره برداری از آنرا تحت تاثیر قرار داده و به مخاطره بیاندازد حتی اگر از قطعات مناسب در ساخت آسانسور استفاده شده و یا نگهداری بطور مناسب و مطابق با برنامه صورت بگیرد.
بیشتر کارفرمایان بهترین اجناس را از شرکت های معتبر خریداری می کنند و هزینه زیادی را متحمل می شوند اما بدلیل رعایت نشدن قوانین، ضوابط و دستور العمل های اولیه نصب، آسانسورهای آنها در نهایت دچار معضلاتی می گردد که برای جبران خسارت ممکن است دیگر دیرشده باشد!

کیفیت آسانسور

کیفیت آسانسور