مواردی از ایرادات نصب و یا کیفیت پایین قطعات که می تواند منجر به حوادث جبران ناپذیری گردد: