نکات مهم و استانداردها در ارتباط با نصب ریل:

در محاسبات و انتخاب ریل ها مطابق با استاندارد EN81  فرض بر این است که ریلها دارای مشخصات فنی و شکل ظاهری همسان و از یک جنس مشابه هستند. درمحل اتصال ریلها نیز باید دقت کافی شود تا به نحو دقیقی آنها نصب شده تا مشکلاتی هنگام ترمز ایمنی صورت نگیرد.

یکی از پارامترهای مهم موثر، روغن کاری ریل و یا عدم روغن کاری آن است. در تحقیقات بعمل آمده روغن کاری حدود بیست درصد در کاهش عملکرد ترمز تاثیر خواهدگذاشت.

عدم حرکت ریل درمحل اتصال با لقمه ها هنگام پاراشوت باعث خم شدن کفشک ریل و نیز خطر خارج گشتن کفشک کابین از مسیر حرکت خود خواهدشد. در صورتی که ضریب اصطکاک بین لقمه ها و ریلها بیش از اندازه بوده و حین عملکرد ترمز ایمنی امکان حرکت طولی به ریل ندهند، حرکت ریل به سختی صورت می پذیرد و در محلهایی که طول براکت بیش ازاندازه باشد (فاصله ریل از دیواره چاه) وبراکت نتواند نیروهای وارده بر آنرا تحمل کند ، ممکن است خم شده و یا حتی بشکند که  نهایتا احتمال خارج شدن کابین و ترمز ایمنی از ریل وجود خواهدداشت.

وجود اختلاف ضریب اصطکاک سطح تماس در طول ریل باعث ایجاد شتاب منفی گوناگونی خواهد شد که به هنگام ترمز ایمنی مسافر را به خطر خواهد انداخت .

نامتعادلی و اختلاف در ضریب اصطکاک در سطح دو ریل کابین نیز موجب تولید نیروهای متفاوت در دو سمت آن شده و باعث خارج شدن ترمز ایمنی در مسیر حرکت خود می شود.

نمونه ای از به وجود آمدن حالت سینوسی در ریل قاب وزنه:

ریل آسانسور

ریل آسانسور