انواع آسانسور به روایت تصویر

نمایشی ساده از سیستم تعلیغ 1:1 و 2:1 یک آسانسور کششی:
سیستم تعلیق 4:1 برای یک آسانسور کششی:

photo_2016-12-01_23-09-27
انواع سیستم های تعلیق:

photo_2016-12-01_23-09-30
اجرای مستقیم جک هیدرولیک از زیر و از کنار:

photo_2016-12-01_23-09-33
اجرای جک مستقیم با استفاده از دو جک:

photo_2016-12-01_23-09-35
سیستم 1:2 در آسانسور هیدرولیک:

photo_2016-12-01_23-09-38